Informácie

PREZIDENT KONGRESU

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM

PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO A PROGRAMOVÉHO VÝBORU

MUDr. Peter Vaňuga, PhD., MPH

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Peter Vaňuga PhD., MPH
MUDr. Ivana Ságová, PhD., MPH
MUDr. Helena Urbánková, PhD.
MUDr. Dušan Pávai ml.
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, FEFIM
Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
Pavol Vician

PROGRAMOVÝ VÝBOR

MUDr. Peter Vaňuga, PhD., MPH
Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Doc. MUDr. Ján Jiskra, PhD.
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP, FEFIM
Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA
Doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc.

KONTAKTNÁ ADRESA

Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o.
Kollárova 282/3, 034 91 Ľubochňa, SK
Tel.: + 421 44 4306 105
E-mail: peter.vanuga@nedu.sk

USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Progress CA, s.r.o.
Krivá 18, 040 01 Košice, SK
Tel.: +421 905 411 511
E-mail: progress@progress.eu.sk, beata.kapustova@progress.eu.sk

REGISTRÁCIA

Slovenská lekárska spoločnosť
Kongresové oddelenie – Pavol Vician
Cukrová 3, 813 22 Bratislava, SK
Tel.: +421 915 777 151
E-mail: vician@sls.sk

MIESTO KONANIA KONGRESU

Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, SK

ROKOVACIE JAZYKY

slovenský, český, anglický (bez tlmočenia)

HLAVNÉ TÉMY KONGRESU

  • štítna žľaza
  • hypotalamus a hypofýza
  • nadobličky
  • gonády
  • guidelines jednotlivých endokrinopatií
  • endokrinopatie a COVID-19
  • menežment DM pre endokrinológa

REGISTRÁCIA (AKTÍVNA/PASÍVNA ÚČASŤ)

online na www.endo2022.sk (registrácia aktívnej účasti do 15. 7. 2022)

na mieste
20. 10. 2022 – štvrtok 10:00 – 18:00 hod.
21. 10. 2022 – piatok 08:00 – 18:00 hod.
22. 10. 2022 – sobota 08:00 – 11:00 hod.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

členovia SES, ČES
nečlenovia SES, ČES
študenti, dôchodcovia, zdravotné sestry
70,- EUR
100,- EUR
10,- EUR

SPÔSOB PLATBY

Registračný poplatok prosíme uhradiť na účet SLS vo VÚB, a.s.:

Číslo účtu: 4532012/0200 Variabilný symbol: 221085009
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 BIC: SUBASKBX

Platbu je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii. V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica), je potrebné uviesť meno osoby/osôb, za ktorú/é bola platba uskutočnená. Potvrdenie o zaplatení kongresového poplatku predložte pri registrácii. Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný. Prosíme firmy, ktoré hradia kongresový poplatok pre účastníkov kongresu, aby zaslali menný zoznam, prípadne objednávku, na základe ktorej bude vystavená faktúra najneskôr do 1. 6. 2022.

STRAVOVANIE

Pri registrácii je možné si zakúpiť:

večeru na 20. 10. 2022 v cene 10,- EUR (najneskôr dňa 20. 10. 2022 do 14:00 hod.)
obed na 21. 10. 2022 v cene 10,- EUR (najneskôr dňa 21. 10. 2022 do 09:00 hod.)

SPOLOČENSKÁ ČASŤ KONGRESU

21. 10. 2022 – vstupenka na spoločné posedenie v priestoroch hotela v cene 50,- EUR/osoba

UBYTOVANIE

zabezpečuje Progress CA, s.r.o.

online na: www.endo2022.sk


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Grand Hotel Bellevue ****
od 144,- EUR
od 149,- EUR
Hotel Smokovec ***
od 79,- EUR
od 129,- EUR
Villa Siesta ***
od 81,- EUR
od 115,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH a sú len informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku.

Termín rezervácie ubytovania: najneskôr do 15. 9. 2022.

Kontaktná adresa: Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK
Ing. Beáta Kapustová
Tel.: +421 905 411 511
E-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

ABSTRAKTY

Abstrakt posielajte výlučne elektronicky do 15. 7. 2022 na adresu: vician@sls.sk alebo je možné abstrakt zaslať online prostredníctvom registračného formulára pri nahlasovaní aktívnej účasti.

POKYNY PRE NAPÍSANIE ABSTRAKTOV

Štruktúra abstraktu: NÁZOV PRÁCE, autor(i), pracovisko(á), úvod do problému, súbor a metodiky, výsledky, záver. Maximálny rozsah 250 slov.

Definitívne zaradenie do programu prednášok/posterov si vyhradzuje programový výbor kongresu. Informácia o zaradení Vášho abstraktu do odborného programu Vám bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu.

POSTERY

formát 100 (v) x 90 (š) cm

PREZENTAČNÁ TECHNIKA

Multimediálny projektor

KREDITY ARS CME

Kongres je zaradený do zoznamu kreditovaných podujatí ARS CME. Potvrdenie o účasti si bude možné vyzdvihnúť v posledný deň kongresu pri registrácii.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Priebežné informácie o kongrese nájdete na webovej stránke:
www.endo.sk
www.endo2022.sk
www.progress.eu.sk